Activiteiten en projecten in voorbereiding

 

Een doorzichtig geluidsscherm met zonnepanelen

Uit de buurt is de vraag gekomen of het geen idee is om te zien of  er in het licht van de overlast voor mens en dier van het geluid van de A28, niet een doorzichtig geluidsscherm geplaatst zou kunnen worden van Haren tot de De Punt.  Het idee daarbij is om (een deel van de) kosten terug te laten verdienen door een bijdrage aan de energietransitie met de plaatsing van zonnepanelen op dat scherm. Je zou ook nog kunnen overwegen om de continuïteit van stroomopwekking te vergroten door plaatsing van een aantal van die charmante Groninger kleine houtmolens.

In het verleden is een poging in die richting gestrand,  maar de tijden veranderen. Er liggen nu ook  enige tunnels voor de fauna die er baat bij zouden hebben en een gedeeltelijk terugverdienmodel ontbrak. Bovendien zouden we met een doorzichtig scherm  de overkant nu wel kunnen blijven zien en misschien is er nog wel meer veranderd. Energiek Maarwold wil dit project vanuit de optiek van de buurt omarmen en de ruimte bieden om dit verder uit te werken en hier met de betreffende autoriteiten over te onderhandelen.

De vraag die nu voorligt is of er onder u mensen zijn die het ook leuk vinden om hier een rol in te spelen. Dat horen we dan graag via onze mailbox. Vanuit de initiatiefnemers van de werkgroep zal dan contact met u opgenomen worden. 

U kunt uw vragen stellen of aangeven dat u graag een rol wilt spelen via mailbox@energiek-maarwold.nl onder vermelding van energiek geluidsscherm.

 

Doorzichtig geluidsscherm met zonnepanelen van Holland Scherm.

- Meer over dit initiatief -

Doorzichtige geluidswand met zonnepanelen langs A28 Haren-Glimmen

 

In het klimaatakkoord staat dat in 2030 zeventig procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Om hieraan te voldoen wordt er in dertig regio’s gewerkt aan Regionale Energiestrategieën (RES). In de RES hebben verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en regionale netbeheerders met de omgeving gezamenlijk in kaart gebracht waar duurzame energie een plek kan krijgen. Het vinden van ruimte, rekening houdend met zowel kostbaar natuurlandschap als woonplezier, is daarbij een grote uitdaging. We kunnen de klimaatdoelen alleen maar halen als we ruimte dubbel benutten.  Daarbij is het belangrijk natuur- en woongebieden leefbaar te houden door die ruimte te vrijwaren van geluidsoverlast, en de toepassingen goed in te passen in het landschap.

In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt verder verkend waar en hoe Rijkswaterstaat (RWS) met steun van de omgeving energie kan opwekken op Rijksgronden. Doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen.

Het hieronder toegelichte voorstel voor een doorzichtige geluidswand met zonnepanelen langs de A28 langs Haren, Glimmen en het tussenliggende natuurgebied van de Drentse Aa past goed binnen dit ideologisch kader.

Autoverkeer en de daarbij behorende geluidsoverlast voor woon- en natuurgebieden is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. In Haren is een wijk bijgebouwd vlak langs de A28, maar ook het langs de A28 gelegen natuurgebied rondom de Drentse Aa ondervindt daar last van. Een investering in een geluidswand langs de A28 door RWS zou zich echter kunnen terugverdienen door dit te combineren met energie opwekking. Hierbij is een constructie met een doorzichtige wand, met een rij zonnepanelen erop, voor deze kilometers snelweg inpasbaar met het intact houden van het uitzicht van en op het natuurgebied, het noordelijke deel van het Drentse Aa gebied met doorkijkjes naar weidelandschappen en coulissen. Vanuit Haren en Glimmen wordt hier veel gewandeld, en de rust van de natuur opgezocht.

Ontwerpbureau ipv Delft, Holland Scherm en Pieters Bouwtechniek hebben gezamenlijk twee innovaties gedaan: het funderingloos geluidsscherm en het energieopwekkend geluidsscherm. Het funderingloos geluidsscherm geeft aanzienlijk minder overlast bij plaatsing en het geluidsscherm met zonnepanelen is uit oogpunt van duurzaamheid een interessant alternatief voor de traditionele schermen. Het innovatiescherm combineert geluidswering met energieopwekking. Elke honderd meter geluidsscherm voorziet vier huishoudens jaarlijks volledig van schone energie. De zonnepanelen staan onder een hoek van dertig graden, waardoor ze een optimaal rendement behalen ongeacht de oriëntatie. Het scherm is opgebouwd uit standaard elementen, waardoor het kostenefficiënt is. Plaatsing aan 4 km snelweg langs Haren en Glimmen zou resulteren in een energie opbrengst die de investering voor het plaatsen ruimschoots rendabel maakt.

Warmte-transitie

Zie hiervoor - in deze aanzetfase - de informatie over de eerste bijeenkomst ''Samen van het gas af" op de pagina Duurzaamheid, in de rubriek  'Activiteiten in de buurt.' 

 

Koudebruggen zoeken en Isoleren

Al sedert Energiek Maarwold is begonnen, proberen we  ook bij te dragen aan wensen in de buurt  t.a.v. verduurzaming van woningen. Bijvoorbeeld door met een warmtecamera te kijken waar zich in uw huis veel warmte verlies voordoet en waar zich koudebruggen bevinden. De ontdekking van die plekken kan  dan de opstap vormen voor gerichte isolatiemaatregelen.

Die activiteiten zijn afhankelijk van vragen, maar natuurlijk ook  van buurtgenoten die hiervoor wat tijd zouden vrij willen maken door dit verder te organiseren.

Mocht u hierbij betrokken willen zijn, of zelf met zo'n warmtecamera aan de slag willen, dan horen we dat graag en maken dan een afspraak.

 

Subsidie op isolatie- en energie-besparingsmaatregelen:                                                 

Meld u aan voor een  cadeaubon

Het Energieloket van de gemeente Groningen biedt inwoners een gratis cadeaubon aan t.w.v. € 50. De cadeaubonnen zijn in te wisselen voor energiebesparende producten zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrips. En dat kan dan soms een goedkope oplossing zijn voor de opgespoorde koudebruggen.  (Voor verdere concrete isolatie-tips, zie op de pagina DUURZAAMHEID Samen de winter door!). 

Cadeaubon aanvragen     Cadeaubon gebruiken