Wijkplatform in oprichting

Samen met Westerholm, Woonzorg (Sassenstate/Erasmusheem), Wij, de Nicolaasparochie en Cosis heeft EM in nauw overleg met het gebiedsteam een subsidieverzoek ingediend om te kijken of en zo ja in welke vorm het gewenst is om als Maarwold (omschreven als het gebied ten westen van de Rijksstraatweg van globaal grens Groningen tot zeg halverwege Glimmen) tot een soort (digitaal?) wijkplatform te komen. Deze ontwikkeling  komt voort uit een door Woonzorg geïnitieerd onderzoek om Erasmusheem en buurt meer met elkaar in verbinding te krijgen. Energiek Maarwold is één van de partners in deze ontwikkeling en kiest vanzelfsprekend daarbij het inwonersperspectief.

Mocht u uw stem willen laten gelden dan bent u van harte uitgenodigd. Onder vermelding van 'Wijkplatform' een mailtje sturen voldoet om mee te kunnen praten.

Hieronder treft u aantal fragmenten uit de subsidieaanvraag die onder meer Woonzorg, Westerholm en wij (en WIJ) gedaan hebben en waarop de gemeente op 1 mei 2023 subsidie heeft verleend.

Lees meer

Verschillende organisaties en betrokken wijkbewoners als ook het Gebiedsteam Haren van de gemeente Groningen hebben in minder of meerdere mate de wens om gezamenlijk een sociale wijkstructuur te realiseren in het gebied ten westen van de Rijksstraatweg (zie ook kaartje verderop). Deze sociale wijkstructuur wordt gemist in de wijk Maarwold, bewoners hebben behoefte aan activiteiten maar voelen zich nog onvoldoende verbonden (of weten het gewoon nog niet) met locaties in de wijk waar zij kunnen deelnemen aan activiteiten of waar ze deze zelf kunnen organiseren. Van de aanwezigheid van een sociale wijkstructuur kunnen zowel bewoners als betrokken organisaties, zoals het gebiedsteam van de gemeente Groningen, profiteren. Dit projectplan beschrijft in het kort de wijze waarop wij als indieners voorstellen om, met het Gebiedsteam gemeente Groningen als één van de partners, te onderzoeken hoe deze sociale wijkstructuur vanuit samenwerking tussen bewoners en aanwezige organisaties tot stand kan komen. Dit projectplan is op basis van input van – en in samenspraak met - alle genoemde betrokkenen tot stand gekomen.

De rol en bijdrage van bewoners speelt in de ontwikkeling een belangrijke rol. Energiek Maarwold vertegenwoordigd hen in de subsidieaanvraag bij de gemeente Groningen. Energiek Maarwold is een dorpscoöperatie die enkele jaren geleden opgericht is met als doel duurzame en sociale bewonersinitiatieven mogelijk te maken vanuit het collectief. De coöperatie kent op dit moment 40 leden en een totaal van over de 100 belangstellenden. Deze belangstellenden worden via de nieuwsbrief van de coöperatie op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en aankondiging van activiteiten. Regelmatig terugkerende huidige activiteiten betreft het onderhoud van groenperken, opruimen van zwerfvuil, planten van bloembollen, het plaatsen van bij- en nestkasten in de wijk en het beheren van het zonnedak op de H. Nicolaaskerk. Energiek Maarwold wil, als onderdeel van het voorgestelde project, onderzoeken op welke manier zij de bewoners breder kan en wil vertegenwoordigen in het gebied, zowel qua aantallen als qua thematiek. Het geografisch gebied waar we hierbij op doelen wordt later in de aanvraag beschreven.

Doelstellingen

Doelstelling van dit document is het aanvragen van eenmalige subsidie bij de gemeente Groningen en bedoeld om samen met bewoners en andere organisaties in de wijk Maarwold te onderzoeken welke samenwerkingsstructuur tussen de betrokkenen passend is voor de wijk. Denk daarbij aan:

  • Het opzetten en ontwikkelen van een sociale wijkstructuur op basis van de behoeftes en energie van bewoners in de wijk Maarwold en in samenwerking met en vanuit verbinding tussen organisaties die in de wijk actief zijn.
  • In de periode van een jaar een duurzame en financieel stabiele beheervorm (incl. inverdiencapaciteit) vinden waarbij de samenwerkingsstructuur c.q. Wijkplatform Maarwold bestuurd en beheerd gaat worden door een aantal bewoners en/of vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de wijk.
  • Het regelmatig samenstellen en communiceren van een wijkactiviteitenkalender naar alle bewoners, met daarbij ook specifieke aandacht voor het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden om op verschillende locaties in de wijk zelf activiteiten te organiseren.

Het eindproduct is een voorstel voor een passende samenwerkingsstructuur in Maarwold. Deze samenwerkingsstructuur heeft vanuit de kennis die we nu hebben als eerste doel het vormen van een spil voor bewoners en organisaties die actief willen worden in en/of voor de wijk; waarvandaan kennis over activiteiten of oproepen om mee te doen actief worden gefaciliteerd. Een tweede doel is dat de samenwerkingsstructuur een aanspreekpunt vormt voor het gebiedsteam van de gemeente Groningen en bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties die hun werkgebied ook in de wijk hebben. Deze zouden met het platform in gesprek kunnen gaan als bewonersvertegenwoordiging(en) waar het gaat over onderwerpen als het formuleren van de gebiedsagenda, sociale, duurzaamheids- of ecologische structuur.

Werkwijze

  • In kaart brengen huidige identiteit, activiteiten, individuele én gezamenlijke belangen en behoeften incl. ambities en doorontwikkelmogelijkheden van betrokken bewoners en organisaties.
  • De door partners vastgestelde waarde van het wijkplatform vertalen naar deze pilot waarin samenwerkingsafspraken, een communicatieplan, dienstenpakket en op te zetten activiteitenkalender worden ontwikkeld.
  • Onderzoeken of en op welke manier de inzet van een of meerdere participatiemedewerkers, dan wel andere leerontwikkeltrajecten en -teams mogelijk is, bijvoorbeeld als beheerder/coördinator ten behoeve van het uitvoeren van de wijkactiviteitenkalender.
  • Basis voor de werkwijze zal zijn dat de kwartiermaker ‘on the fly’ voeling houdt, afstemt met de aanvragers en andere betrokkenen, waaronder de platformraad. . Hierdoor zal in alle transparantie gaande de rit steeds herkenbaarder naar een gedragen eindresultaat gewerkt worden. Via de communicatiemiddelen van de betrokken partijen zal de achterban regelmatig de uitnodiging krijgen te reageren. Of wanneer er gaande de rit tussen de partijen activiteiten ontspruiten deel te nemen. Dat laatste maakt overigens geen deel uit van de aanvraag.
  • Met vertegenwoordigers van het gebiedsteam van de gemeente Groningen wordt door de kwartiermaker ieder kwartaal overleg gevoerd ter evaluatie en om ontwikkelingen vanuit de wijk en vanuit de gemeente te bespreken en hoe daar mee om te gaan.

Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in een tijdsbestek van 1 jaar (pilot) waarbij na 3, 6 en 9 maanden tevens een tussenevaluatie plaats vindt met de in te stellen platformraad die zal bestaan uit de aanvragers, een aantal ondersteunende organisaties en de kwartiermaker.

Samenwerkingsstructuur

Hieronder wordt op hoofdlijnen de startsituatie van de samenwerkingsstructuur in de pilot gepresenteerd. Het betreft nadrukkelijk een startsituatie. De platformraad kan in samenstelling gedurende het pilotjaar wijzigen van samenstelling, zo wordt o.a. nog contact gelegd met Link050. Ook is een rol voor bijvoorbeeld het GON denkbaar, zij zijn bij eerdere bijeenkomsten in het voortraject betrokken geweest en kennen de ontwikkelingen. De platformraad komt naar verwachting maandelijks bijeen.

Ook de beschikbare locaties voor het deelnemen aan of het organiseren van activiteiten kan gedurende het pilotjaar wijzigen, ook hier betreft het een startsituatie.

globaal gebied waar wijkplatform in eerste instantie op is gericht