Flora en fauna

 

Ooievaarsnest aan de Moarweg vervangen

 Op 1 februari is het steeds verder scheefzakkende en naar gebleken, doorboorde ooievaarsnest aan de Moarweg vervangen. De eigenaresse, Jacqueline, vertelde ons dat het door de drassigheid en omstandigheden bij haar nestbouwer wat langer had geduurd dan gepland. Hulde!, het is een degelijke constructie, het echtpaar is geland en gespot op de 25e februari, inmiddels is het nest volledig in gebruik.

 

Tuin Westerholm

De hovenier is in december 2022 j.l. druk bezig geweest om het mooie plan voor de tuin bij het Beatrixhuis te vullen. De vele bomen zijn geplant en het kleingoed is gepoot waaronder om en nabij de 70.000 bollen.

Er is ook een aardig artikel over de tuin van Westerholm verschenen: 

https://detuinenvanharen.nl/2022/11/14/opdeschop-de-tuin-van-westerholm/

 

Ontwikkeling faunaduiker onder de A28

Onderaan in de tekst staan een aantal vragen over de passage. Mocht u zelf vragen hebben dan kunt u ze via onze mailbox@energiek-maarwold.nl stellen. Zodra beantwoord, plaatsen we hen.

De provincie wil in het kader van de aanleg van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de natuurgebieden in Groningen en die in de aanliggende provincies, zoveel mogelijk met elkaar verbinden. Op die manier krijgen flora en fauna optimale leefruimte. Soorten als de otter, das en ringslang kunnen via de verbonden natuurgebieden verder trekken, voedsel vinden en op zoek gaan naar een partner.

MEER LEZEN

Een heel belangrijk onderdeel van het Groningse en Drentse NNN is de zogenaamde "laagveengordel". Deze brede zone van moerasgebieden loopt vanaf de natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier, via de Onlanden met het Leekstermeer, via het Paterswoldsemeer onder de stad Groningen door. Daar sluit de gordel aan op de Drentse Aa, het Hunzedal en het Zuidlaardermeergebied en dan verder via de Natuurzone Westerbroek naar 't Roegwold en het Schildmeer.
De A28 doorkruist dit gebied en in 2016 is een inventarisatie gemaakt van mogelijke faunavoorzieningen en -maatregelen nabij deze snelweg tussen de stad Groningen en De Punt. In het rapport is o.a. de maatregel opgenomen om een faunapassage aan te leggen onder de A28 door, ter hoogte van de Eelder Schipsloot. Een impressie van bovenaf vindt u hierboven.
De faunaduiker/tunnel onder de snelweg is in 2021 aangelegd, in de zomerperiode. De faunaduiker bestaat uit droge oevers aan weerszijden en een nat middengedeelte. Een soort zoals de otter heeft de voorkeur om onder bruggen of duikers via een droge oever te lopen. De faunaduiker heeft een afmeting van ca. 5 m breed en een hoogte van ca. 1,75 m. De lengte van de duiker is ca. 40 meter.
De faunaduiker wordt aangelegd voor soorten zoals de otter, ringslang, heikikker en poelkikker.
Aan de westzijde van de faunaduiker wordt bij het Noord Willemskanaal een fauna uittrede plaats aangelegd. Daarnaast worden twee amfibietunnels in de nog aan te leggen fietssnelweg Groningen-Assen aangebracht. Ook wordt het faunaraster dat nu aan het Noord Willems kanaal staat, verplaatst naar de berm van de A28. Deze werkzaamheden moeten - anno oktober 2022 - nog plaatsvinden.
Aan de oostzijde van de A28 zijn recent werkzaamheden gestart waarbij ook de bestaande waterloop wordt doorgetrokken richting de faunaduiker A28. Ook zijn in het bestaande fietspad twee amfibietunnels geplaatst. In de berm van de A28 faunarasters geplaatst. In de week van 14 november is tussen de toegangssloot en het fietspad het een en ander aan struiken geplaatst om te voorkomen dat voorbijrazende speed pedelecs en bedaarder voorbijgangers de doelgroepen in de weg zitten.

De provincie is hard bezig voor de otter, ringslang en heikikker, zodra de werkzaamheden afgerond zijn zal de locatie weer zo goed mogelijk worden aangekleed, dit met oog op de originele biodiversiteit die in dat stuk van de schrale berm aanwezig was en is.
Tot zover de informatie die we van vooral van de provincie mochten ontvangen en plaatsen. Hieronder een diapresentatie gemaakt gedurende het aanlegproces. De foto's zijn afkomstig van EM en in beperkte mate van de provincie. Waar relevant geacht, zijn ze voorzien van een bijschrift.

Vragen en antwoorden over de faunaduiker

Wordt er een webcam geplaatst om enig zicht te hebben op het gebruik van de faunaduiker (en mogen wij de link zodat we die op de site kunnen plaatsen en mee kunnen kijken)? Of kan zijn dat gemonitord wordt op sporen : pootafdukken en " spraints" bijvoorbeeld. En mogen we dan etc.

We proberen om een webcam in de faunapassage te laten plaatsen om te meten welke verschillende soorten dieren gebruik maken van de faunaduiker.

Het is pas zinvol om zo’n webcam te installeren wanneer ook de aansluiting van de faunapassage aan de westzijde van de A28,  richting het Noord Willemskanaal goed is aangelegd. Dat zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar zijn.

Waarom loopt de afrastering richting Glimmen veel verder door dan richting afslag Haren?

De bedoeling was om aan beide zijden van de faunaduiker een raster van 300 m te plaatsen. Richting de afslag Haren is dit ook gedaan. Op verzoek van Staatsbosbeheer hebben we het raster richting Glimmen verlengd tot aan de onderdoorgang van de Drentsche Aa.

Dit om het tussenliggende natuurgebied en water zoveel mogelijk af te schermen van de snelweg. Juist op dit stuk zijn in het (recente) verleden otters doodgereden omdat daar veel natte natuurgebieden in de buurt van de A28 liggen.

Wat is de reden om aantal boomstronken te plaatsen bij de oostelijke ingang van de duiker?

Deze boomstronken geven dekking/beschutting voor de verschillende dieren die door de duiker willen gaan. We willen de duiker zo aantrekkelijk mogelijk maken zodat die ook gebruikt gaat worden.

Soorten als kikkers, ringslangen en kleine marterachtigen, kunnen dekking zoeken bij hun tocht door de faunaduiker.

Welke lokmiddelen zijn er voorzien om de ontdekking van deze nieuwe onderdoorduikmogelijkheid onder de A28 kenbaar te maken aan de doelgroepen?

De sloot aan de oostzijde is doorgetrokken tot aan de uitmonding van de faunaduiker zodat deze makkelijker te ontdekken is. Verder is deze sloot voorzien van een natuurvriendelijke oever en is er ruimte
voor de opslag van riet en struikgewas dat dekking geeft aan de doelsoorten.
Aan de andere kant van de faunapassage (westzijde) wordt een fauna uittrede plaats aangelegd, zodat de verschillende soorten ook daar het kanaal goed in en uit kunnen.

Verandering van scholeksterpopulatie in Haren vergeleken met die in heel Nederland in 1965-2020

Een artikel in De Gors door Jan B. Hulscher en Jeroen Nienhuis

De Gors 50 2023 13 Scholekster V 08
PDF – 2,3 MB 149 downloads

Katten in de buurt: aandachtspunten en tips voor de kattenbezitter